Reklamace

Vrácení zboží bez udání důvodu do 14ti dnů.

pokud vám zboží z jakéhokoliv důvodu, který nám nemusíte vůbec sdělovat nevyhovuje, můžete ho vrátit v zákonné lhůtě 14ti dnů na tuto adresu:

Libuše Beránková
ekaminek.cz
Sladkovského 6
326 00 Plzeň

Pokud vracíte zboží bez udání důvodu, pak budeme nezbytně potřebovat číslo běžného účtu, kam budeme vracet peníze. Proto nezapomeňte vyplnit tento formulář pro odstoupení od smlouvy a přiložit ho do zásilky společně s vráceným nepoužitým zbožím. Vyplňte všechny údaje, především jasně čitelné číslo běžného účtu, kam chcete vrátit hotovost. Hotovost vrátíme zpět na váš účet dle zákonných povinností.

Reklamace zboží

reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou na faktuře tj:

Libuše Beránková
ekaminek.cz
Sladkovského 6
326 00 Plzeň

nezapomeňte vyplnit jasně tento formulář o reklamaci a přiložit ho do zásilky společně s reklamovaným zbožím. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že zboží má porušený obal, či zboží je např: poničené přepravou, rozbité apod. musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce (Česká pošta) a tím zboží nepřevzít. Pouze tak může být reklamace poničeného zboží dopravou uznána. V případě, že kupující nezkontroluje obsah zásilky přímo při převzetí u dopravce, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána.

EKAMINEK.CZ expeduje pouze zboží v řádné kvalitě a nikoliv vadné či jakýmkoliv způsobem poškozené. K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je nutné zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce. Povinností kupujícího je taktéž bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných skrytých závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží řeší (viz Obchodní podmínky).

Reklamační řád

Ekaminek.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo prostřednictvím pošty. Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 2 reklamačního řádu. Reklamace se nevztahuje na poškozené zboží nevhodným používáním (např: úmyslným přetržením, rozbitím, nevhodnou manipulací atd.) 

Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu (tj. např. u vypadlých citrínových kamenů včetně těchto kamenů) - při nesplnění této podmínky nebude reklamace uznána. Budeme velmi rádi, pokud přiložíte i stručný popis závady a jak k ní došlo, abychom mohli reklamaci co možná nejdříve vyřídit. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře. Reklamované zboží pečlivě zabalte (proti nárazový obal, popř. krabička atd.), aby nedošlo k poškození při přepravě.

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak poničené nevhodným užíváním (např.odřené, ohnuté, přetržené atd.) Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

  • Prodávající odpovídá pouze za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době.
  • Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím.
  • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.
  • Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
  • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou).
  • Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
  • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.
  • V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
  • Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu.
  • Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.